MAHAPARINIBBANA SUTTA SINHALA PDF

1. Mahaparinibbana Sutta. The Sutta is a running description of events of the last four months of Buddha’s life. It comprises of. • Discussion between the Buddha. The Mission Accomplished. A historical analysis of the Mahaparinibbana Sutta of the . based entirely on what I have written in Sinhala and some are quite new. This page lists the suttas in which each Pali word has its own info·bubble. Mahāparinibbāna Sutta (DN 16) {excerpts}: This sutta gathers various instructions.

Author: Malacage Netilar
Country: Guadeloupe
Language: English (Spanish)
Genre: Personal Growth
Published (Last): 4 March 2016
Pages: 185
PDF File Size: 15.89 Mb
ePub File Size: 13.65 Mb
ISBN: 603-9-28199-219-6
Downloads: 27459
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zulkijin

Digha Nikaya Buddhism stubs. Hj;2ka jykafia fj; meusKsfhdah’ ta Wmdilfhda Nd.

Mahaparinibbana Sutta

Hj;2ka jykafiag fufia oekakqfjzh’ iajduSjQ Nd. Hj;2ka jykafia fofjks jro” ;2kafjks jro NsCIqkag l: Views Read Edit View history. Hj;2ka jykafia wmg iuzuqL jQfhah’ wms Nd. Hj;2ka jykafia miqmiafiys wkqj.

  INFRARED DETECTORS AND SYSTEMS DERENIAK PDF

O uydud;H jiaildr n1dyauK f;fuz Nd. Hj;2ka jykafia cSj;ajk l,ays uyKj miqj ry;ajQ Y1djlhd kuz jsh’.

Maha Parinibbana Sutta – Sinhala

Hj;2ka jykafia jsiska mqlal2i kuz u,a,rdc mq;1hdg oeyeus l: Hj;2ka jykafia l2vd kqjrlajQ jsiu k. Hj;2ka jykafia kd,kaod k. Hj;2ka jykafia msrsksjka mEfial’. Hj;2ka jykafiajsiska OrAufhka hqla; l: Hj;2ka jykafia jsiska fuz jpk jodrK ,oafoauh’ mjsgqjQ udrh” huz;dla l,a fuz il, Ydik udrA.

Hj;2ka jykafia msrsksjka mEfjdah’ huz. S mahaaprinibbana hdkdjla fuka lrK ,oaodyq fjoao” msysgSug jia;2jla fuka lrk ,oaodyq fjoao” ukdfldg mgka. Hj;2ka jykafia OrAufhka hq;a l: S wU jkhg meusKsfhdah’ meusK” wdhqIau;a pqkaol ia: Hj;2ka jykafia wuznmd,sg OdrAusl l: Su we;a;djQ fojsfhdao” jyd ;: O rg uydud;Hfhda mdg,S kuz.

Hj;a f;u pqkaog l: Hj;2ka jykafia fufia lSfjdah’ wdkkaoh” f;ms ug meka f.

Hj;2ka jykafia OrAufhkq;a l: Hj;2ka jykafia huz ;efklayso t;ekg meusKshdh’ meusK Nd. Hj;2ka jykafia wikSmfhka ke. Hj;2ka jykafia fufia lSfhah’ tuzn,” mdmS udrhd” f;da udf.

Four Stages Arhat Buddha Bodhisattva. Hj;2ka jykafia jsiska fuz OrAuh ukdfldg foaYkd lrk ,oafoah’ fuz wd;aufhaoSu oelal yelsjQt, we;af;ah’ l,a fkdhjd ,ensh hq;2 t, we;af;ah’ tj” n,jhs oelajsh yelsjQ. Hj;2ka jykafia NsCIq ixhd iu. Hj;2ka jykafia jsYd,d uykqjrg msKAvmd;h msKsi. Hj;2ka jykafia fufia lSfjdah’.

  CATECISMO DE HEIDELBERG PDF

Mahaparinibbana Sutta

Hj;2ka jykafia msrsksjka fkdmdkdfial hkqhs’. Hj;2ka jykafiag ta nj oekajQfjdah’. Hj;2ka jykafia NsCIQkag l: Hj;2ka jykafiag fufia lSy’. Hj;2ka jykafia pdmd, kuz ffp;Hia: